Valná hromada

North stav a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Jateční 3377/47, PSČ 400 01 spol. zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171 IČ: 25045997


Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo obchodní společnosti North stav a.s., IČ: 25045997, se sídlem Ústí nad Labem, Jatteční 3377/47, PSČ 400 01, spol. zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1171, tímto oznamuje akcionářům, že se dne 27.8.2014 od 13.00 hod. uskuteční na adrese notářské kanceláře JUDr. Libora Bittera, notáře, Revoluční 8, Ústí nad Labem, řádná valná hromada společnosti, a proto vyzývá akcionáře společnosti k účasti na této valné hromadě.

Pořad jednání řádné valné hromady je následující:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Odvolání a opětovné zvolení všech členů představenstva
 4. Odvolání a opětovné zvolení všech členů dozorčí rady
 5. Hlasování o změně stanov společnosti
  (přizpůsobení stanov společnosti novému občanskému zákoníku a zákonu o obchodních korporacích a družstvech a podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích a družstvech jako celku)
 6. Závěr

Prezence akcionářů proběhne v den a v místě konání valné hromady od …… h. Při prezenci se akcionář prokáže průkazem totožnosti a předloží akcie, které vlastní. Zmocněnci akcionářů předloží navíc speciální plnou moc.

Důvodem projednání bodů 3. a 4. výše uvedeného programu je skutečnost, že v dohledné době uplyne funkční období všech členů představenstva a všech členů dozorčí rady.

Důvodem projednání bodu 5. výše uvedeného programu a hlasování o něm je splnění zákonné povinnosti přizpůsobit stanovy společnosti právním předpisům účinným od 1. 1. 2014.

Návrh usnesení valné hromady:

ad bod 3.

Dnešním dnem dochází k odvolání všech dosavadních členů představenstva a k jejich opětovnému znovuzvolení. Členy představenstva jsou a budou:

 • a) Andrea Pešková, nar. 5. 2. 1972, trvale bytem Lipová 456, 431 01 Spořice
 • b) Luboš Pešek, nar. 21. 2. 1962, trvale bytem Lipová 456, 431 01 Spořice
 • c) Jiří Brož, nar. 11. 11. 1964, trvale bytem Rabasova 3182/17, 400 11 Ústí nad Labem - Severní Terasa

ad bod 4.

Dnešním dnem dochází k odvolání všech dosavadních členů dozorčí rady a k jejich opětovnému znovuzvolení. Členy dozorčí rady jsou a budou:

 • a) Martin Bičák, nar. 7. 12. 1972, trvale bytem Železničářská 1091/12, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov
 • b) Romana Kvapilová, nar. 22. 3. 1969, trvale bytem Peškova 507, 403 31 Ústí nad Labem - Mojžíř
 • c) Filip Štípek, nar. 30. 9. 1975, trvale bytem Masarykova 673/121, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše

ad bod 5.

Dosavadní znění stanov společnosti se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto novým zněním stanov:


STANOVY

Článek I. - Obchodní firma a sídlo

Obchodní firma společnosti zní: Sídlem společnosti je: Ústí nad Labem

Článek II. - Internetové stránky společnosti

Na adrese www.northstav.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.

Článek III. - Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je:

 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • zámečnictví, nástrojařství
 • pokrývačství, tesařství
 • klempířství a oprava karoserií
 • izolatérství
 • výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
 • pronájem nemovitostí bytů a nebytových prostor

Článek IV. - Základní kapitál a akcie

 1. Základní kapitál společnosti činí Kč 2 000 000,--, slovy dva miliony korun českých.
 2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 24 kmenových akcií, z nichž 16 (šestnáct) má jmenovitou hodnotu 100 000,-- Kč (sto tisíc korun českých) a 8 (osm) má jmenovitou hodnotu 50 000,-- Kč (padesát tisíc korun českých).
 3. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. Akcie znějící na jméno jsou převoditelné jen se souhlasem valné hromady, pro převod se vyžaduje souhlas alespoň ¾ všech akcionářů.
 4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě Kč 50 000,-- je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8 (osm).
 5. Akcie jsou veřejně neobchodovatelné.

Článek V. - Orgány společnosti

 1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou
  • a) valná hromada
  • b) představenstvo
  • c) dozorčí rada
  • d) ředitel společnosti.
 2. Má-li společnost pouze jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady je jediný akcionář povinen bez zbytečného odkladu doručit kterémukoli členu představenstva společnosti nebo na adresu sídla společnosti.

Článek VI. - Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Valná hromada je schopna usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (padesát procent) základního kapitálu společnosti.
 3. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.
 4. Pokud s tím souhlasí všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem na svolání valné hromady.
 5. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích.
 6. Do působnosti valné hromady patří rozhodování o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady dále patří:
  • a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností
  • b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku
  • c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti
  • d) jmenování a odvolání likvidátora
 7. Valnou hromadu svolává představenstvo písemnou pozvánkou doručenou do vlastních rukou akcionářů nejpozději 30 dní před konáním valné hromady

Článek VII. - Představenstvo

 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
 2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromady ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty.
 3. Představenstvo zasedá nejméně jedenkrát za kalendářní měsíc. Písemná pozvánka na zasedání představenstva musí být předsedou představenstva doručena do vlastních rukou ostatních členů představenstva nejméně 3 dny před zasedáním.
 4. Představenstvo má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
 5. 5. Délka funkčního období členů představenstva je pět let.

Článek VIII. - Dozorčí rada

 1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.
 2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami společnosti. Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popř. také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá svá vyjádření valné hromadě.
 3. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za měsíc.
 4. Dozorčí rada má tři členy, které volí a odvolává valná hromada.
 5. Délka funkčního období členů dozorčí rady je pět let.

Článek IX. -Ředitel společnosti

 1. Ředitel společnosti je osoba zvolená do funkce valnou hromadou společnosti. Jeho povinností je organizovat a řídit běžný chod společnosti.
 2. Do působnosti ředitele společnosti patří:
  • a) vykonávat usnesení představenstva,
  • b) zabezpečovat operativní řízení společnosti,
  • c) vykonávat působnost, kterou na něj přeneslo představenstvo,
  • d) zastupovat společnost v pracovněprávních vztazích ve vztahu k zaměstnancům,
  • e) předkládat návrhy představenstvu.
 3. Ředitel společnosti je oprávněn zastupovat společnost ve všech věcech, k nimž obvykle dochází při činnosti, kterou je pověřen při provozování závodu; jde-li však o právní jednání s hodnotou předmětu jednání nad 5 000 000,-- Kč (slovy pět milionů korun českých), vyžaduje se předchozí souhlas představenstva.
 4. Ředitel společnosti podepisuje za společnost tak, že k vytištěné nebo jinak napsané firmě společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.
 5. Smlouvu o výkonu funkce s ředitelem uzavírá představenstvo.
 6. Není-li ředitel společnosti jmenován, vykonává jeho působnost představenstvo.

Článek X. - Změny základního kapitálu

 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 2. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií se připouští.
 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole vylučuje.

Článek XI. - Rozdělení zisku a finanční asistence

 1. Podíl na zisku se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem společnosti.
 2. Podíl na zisku lze rozdělit mezi akcionáře a dále ve prospěch členů představenstva a dozorčí rady, případně ve prospěch zaměstnanců.
 3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

Článek XII. - Zastupování společnosti

Společnost zastupuje samostatně každý člen představenstva.

Článek XIII. - Podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích

V ostatním svém obsahu se společnost podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku. Obsahem stanov nejsou dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti akcionářů.


V Ústí nad Labem 22. 7. 2014
představenstvo společnosti North stav a.s

Stáhnout